ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Μ.Χ.Α. αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του παρόντος Ιστοχώρου. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Ανώνυμη Εταιρεία” και ο διακριτικός της τίλος είναι «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Μ.Χ.Α. Α.Ε.», που εδρεύει στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση: Αγροτική οδός πλησίον νέου 424 Σ.Γ.Ν. (θέση Μπαζούλη), Πολίχνη Τ.Κ. 56501 Τ.Θ. 31549, Θεσσαλονίκη, με αριθ. ΓΕΜΗ: 58825804000 και Α.Φ.Μ. 999028015, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 2665 099300 email: therapeutikimxa@gmail.com

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

H ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Μ.Χ.Α. έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας οποίου  είναι τα εξής:  Τηλ.: 2310688938, 2310 020 000 – email: therapeutikimxa@gmail.com

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Γενικά

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Μ.Χ.Α. ως υπεύθυνος επεξεργασίας προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, ήτοι για την παροχή υπηρεσιών χρόνιας αιμοκάθαρσης σε πάσχοντες ασθενείς χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Για τον σκοπό συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία, όπως και των απασχολούμενων σε αυτή και των συνεργατών της και προμηθευτών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υποβάλλονται σε σύννομη επεξεργασία για την επίτευξη του ως άνω καθορισμένου, ρητού και νόμιμου σκοπού, και δεν διαβιβάζονται περαιτέρω σε τρίτους.

Πλοήγηση στον ιστοχώρο

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο μας αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies (για περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των cookies παρακαλώ ανατρέξτε στη σχετική πολιτική ), στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου μας.

Φόρμα επικοινωνίας

Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας η εταιρία μας καταχωρεί τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, email και, ώστε να επικοινωνήσει με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πλοήγησης στον ιστοχώρο μας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του Κανονισμού, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοχώρου μας, αλλά και για τη βελτιστοποίησή του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Η νομική βάση επεξεργασίας για την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι η συγκατάθεση των επισκεπτών του ιστοχώρου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α΄ του Κανονισμού.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση την περίπτωση όπου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας λαμβάνουμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

    i. δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

    ii. δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

    iii. δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,

    iv. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους

    v. δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και

    vi. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά μέσω επιστολής ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και συγκεκριμένα, μπορούν να απευθύνονται – χωρίς χρέωση – στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr

Shopping Basket